Financijski izvještaj

FORUM GRAÐANA ZENICA

NADZORNI ODBOR

Broj: ____/16.

Datum: 09.05.2018. godine

SKUPŠTINA FORUMA GRAÐANA ZENICE

I Z V J E Š T A J

O MATERIJALNO-FINANSIJSKOM POSLOVANJU FORUMA

GRAÐANA ZENICA, ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2017. GODINE

Nadzorni odbor Foruma gradana Zenica, u sastavu:

•  Brdarevic Ismet, predsjednik,

•  Opanovic Gospava, clan i

•  Kukic Ferida, clan,

Na osnovu statutarnih nadležnosti, izvršio je pregled materijalno- finansijskog poslovanja za period 2017. godine.

Nadzorni odbor je izvršio pregled Završnog racuna za 2017. godinu i konstatovao

da je Završni racun uraden po knjigovodstvenim standardima, odnosno po principima koje zahtjevaju racuvodstveni kodeksi.

Komisija je uvidom u Završni racun Foruma gradana Zenice za 2017. godinu utvrdila slijedece:

Prihodi za 2017. godinu su bili ukupno: 57.028,00 KM,

Ukupni rashodi za 2017. godinu su bili 52.296,00 KM,

Ukupan višak prihoda nad rashodima iznosi 4.732,00 KM,

Prihodi se sastoje iz slijedeceg: Prihodi iz budžeta Kantona 3.000,00K KM, Budžet Grada Zenice 3.000,00 KM, prihodi od vlastititih aktivnosti 28.848,00 KM i ostali prihodi 21.879,00 KM, što ukupno iznosi 57.028,00 KM.

Rashodi se satoje od: materijal i energija 10.689,00 KM, usluge 29.625,00 KM, amortizacija osnovnih sredstava 661,00 KM, porezi i doprinosi, koji ne zavise od rezultata poslovanja 1.567,00 KM. Ostali rashodi 9.754,00 KM, što ukupno iznosi 52.296,00 KM.

Uporedujuci prihode i rashode višak prihoda u iznosu od 4.732,00 KM

Ukupna aktiva Foruma gradana Zenice je 12.647,00 KM i ukupna pasiva takoder iznosi 12.647,00 KM.

Pregledom kompletne dokumentacije, Komisija se posebno osvrnula na povremene i privremene poslove po kojima su sacinjeni ugovori o djelu, sa odredenim clanovima FGZ i tom prilikom je ustanovila da su porezi po ovim ugovorima uredno placeni.

Komisija ponovo podvlaci da se pravdanja avansa po primljenim ugovorima pravdaju u roku i na vrijeme,tj. bez kašnjenja i redoslijedom prispjeca.

Završni racun predat je u roku Agenciji za nadzor, gdje nije bilo primjedbi na isti.

Uz ovaj kratki Izvještaj Komisija dostavlja kompletnu finansijsku dokumentaciju o svim promjenama u knjigovodstvu, za perio0d 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.

Nadzorni odbor predlaže Skupštini Foruma grdana Zenice da Izvještaj prihvati.

NADZORNI ODBOR:

1. ________________ 2. ________________ 3. ________________

Brdarevic Ismet , Opanovic Gospava , Kukic Ferida

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *