IN MEMORIAL – Muhamed Aliefendić 1937-2023Forum građana Zenice izgubio je još jednog člana, bivšeg predsjednika udruženja Muhameda Aliefendića.  Rođen je 1937. godine u Zenici. Školovao se u Zenici i Sarajevu, diplomirao ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tokom profesionalnog radnog angažmana radio je na poslovima istraživanja tržišta u RMU Zenica, a kasnije je obavljao i dužnost direktora marketinga. Jedan mandat je bio sekretar Regionalnog SUP-a, a zatim dva mandata predsjednik UO RMK Promet Zenica. U Forumu građana Zenice volonterski je djelovao i radio od 1992. godine kada je i osnovano ovo udruženje. U periodu od 2002. do 2009. godine obavljao je dužnost predsjednika Foruma građana Zenice, a potom i dužnost predsjednika Skupštine Foruma građana Zenice. U Forumu građana Zenice ostvario je zapažen građanski aktivizam u dužem vremenskom periodu. Bio je inicijator i akter mnogih projekata Foruma građana Zenice.

U proteklom ratnom i poratnom periodu značajnu aktivnost je ostvario na implementaciji Povelje o ljudskim pravima, učešću građana u lokalnoj samoupravi u skladu sa Evropskom Poveljom o lokalnoj samupravi, zatim rješavanju pitanja ekonomskog razvoja, zapošljavanja i strategije razvoja Zenice, oživljavanju i očuvanju zeničkog kulturno-historijskog nasljeđa, tradicije i običaja i druge aktivnosti.

Posebnim treba istači i značajan doprinos gospodina Aliefendića u projektu uključivanja javnosti u rješavanje izgradnje Regionalne sanitarne deponije Mošćanica kao i njegov angažman u Nadzornom odboru privrednog društva Regionalna deponija Moščanica u periodu od 2003-2006. godine.

Za postignute izuzetne rezultate u radu i afirmaciji Foruma građana Zenice i grada Zenice dodjeljeno mu je priznanje Pozlaćeni medaljon Kulin ban.

Hvala Muhamedu Aliefendiću na svemu onome što je uradio za Zenicu i Forum građana Zenice.

Njegov primjer građanskog aktivizma treba slijediti.

Porodici Aliefendić upućujemo iskreno saučešće.

FORUM GRAĐANA ZENICE