O FORUMU GRAĐANA ZENICE

Udruženje Forum građana Zenice je nevladina, nestranačka, multinacionalna, neprofitna organizacija civilnog društva, dobrovoljno udruženih građana Zenice, koje svoju djelatnost i programsku orijentaciju temelji na implementaciji odredbi Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama kao i zakonima koji reguliraju ova pitanja u državi BIH, F BiH i ZE-DO kantonu.

Prvobitni naziv udruženja bio je „Udruženje Zeničana“ Zenica. Osnivačka skupština udruženja održana je 27.decembra 1992.godine u Narodnom pozorištu Zenica. Registracija  je izvršena 30. decembra 1992. godine kod Višeg suda u Zenici. Na osnivačkoj Skupštini kojoj je prisustvovalo preko 100 članova naglašeno je da Udruženje Zeničana  treba da ima karakter trajne organizacije s obzirom na široko područje djelovanja. Činom registracije udovoljeno je i zahtjevu oko 10.000 građana koji su svojim potpisima stajali iza potrebe za formiranjem Udruženja Zeničana.

Ovo je period u kojem su udareni temelji organizovanog okupljanja i djelovanja  građana Zenice na vanstranačkoj osnovi, a s ciljem očuvanja duha, tradicije i identiteta Zenice i boljitka njenih građana. Kako je isticao Fadil Imamović, prvi predsjednik Udruženja,  „Zeničani čekaju decenijama da se okupe, uzmognu sastajati i dogovarati o problemima i potrebama svoga grada i sredine…“. Prvobitno sjedište udruženja je bilo u hotelu “Metalurg”.

1995.godine „Udruženje Zeničana“ mjenja naziv u „Forum Zeničana“, a od 1998. godine udruženje nosi sadašnji naziv „Forum građana Zenice“. Datum osnivanja 27. decembar obilježava se kao Dan Foruma građana Zenice.   

NAŠA VIZIJA

Zajednica u kojoj svaka osoba ima pristup potrebnim informacijama i servisima; zajednica u kojoj se poštuje pravo na osobni izbor i gdje nema mjesta stigmi i diskriminaciji, te zdrava i osnažena zajednica, koja podstiče građanski aktivizam za dobrobit građana i grada Zenice i pruža jednake šanse svima.

NAŠA MISIJA

Kroz građanski aktivizam Forum građana Zenice radi na izgradnji mira, razumjevanja, povjerenja i odgovornosti u cilju izgradnje demokratskog i humanog društva koje će svim građanima omogućiti ljudska i građanska prava i dostojanstven život.

CILJEVI

 • Razvoj demokratskih odnosa u svim sferama društvenog života u Zenici i BiH;
 • Razvijanje osjećanja ljubavi prema gradu i zaštita Zenice i očuvanje njene tradicije, duhovnosti, kulture, kulturno-historijskog nasljeđa i identiteta;
 • Očuvanje, zaštita i unapređenje životne sredine u Zenici;
 • Unapređenje odgovornosti i kvaliteta rada lokalnih institucija vlasti jačanjem mehanizama komunikacija sa građanima i poslovnim sektorom i razvijanjem kapaciteta prirodnih i ljudskih resursa;
 • Podsticanje ekonomskog, socijalnog i infrastrukturnog razvoja Zenice uz         promoviranje multietničke i međususjedske saradnje i pružanje podrške procesima integracije u Evropsku Uniju;
 •  Afirmacija položaja i statusa mladih
 •  Jačanje uloge, uticaja i uključenosti organizacija civilnog društva u procese        socijalne, ekonomske i političke tranzicije u BiH kroz aktivnosti javnog zastupanja, edukacije, informiranja i međunarodne saradnje;
 • Saradnja sa sličnim udruženjima i organizacijama u BiH i inostranstvu;
 • Razvijanje multinacionalnih i multireligijskih odnosa u skladu sa savremenim demokratskim standardima;  
 • Razvoj, afirmacija i očuvanje svih kadrovskih potencijala u našem gradu.

DJELATNOSTI

 • Projektne aktivnosti– izrada projekata u skladu sa ciljevima i Statutom Udruženja;
 • Javno zagovaranje za rješavanje aktuelnih društvenih problema i društvene promjene;
 • Organizovanje javnih skupova (okrugli stolovi, naučni skupovi, tribine, konferencije, seminari, savjetovanja, predavanja, edukativne radionice, konferencije za medije i sl.);
 • Organizacija kulturnih manifestacija (kulturno-zabavni programi, promocije knjiga, izložbe i sl.);
 • Izdavačka djelatnost (objavljivanje knjiga, monografija, audio-vizuelnih zapisa i izdanja i drugih publikacija);
 • Humanitarne aktivnosti.

Navedeni oblici djelovanja moraju biti u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Udruženja.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Struktura organizacije Foruma građana je sačinjena od Skupštine, Predsjedništva, Nadzornog odbora, Suda časti i Savjeta, te povremenih radnih tijela (timovi, radne grupe, komisije) sa  preko 100 članova iz različitih društveni oblasti.

FINANSIRANJE FGZ

Finansijska sredstva za rad i djelatnosti Udruženja obezbjeđuju se iz:

 • Članarine;
 • Realizacijom projekata finansiranih od strane domaćih i inostranih vladinih i nevladinih institucija i organizacija;
 • Dobrovoljnih priloga i poklona fizičkih i pravnih lica;
 • Donacija i sponzorstva;
 • Drugih prihoda stečenih u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i Statutom Udruženja.

Učlanjenjem i angažovanjem u Forumu građana Zenice možete pronaći vlastiti segment interesovanja, te svoje mišljenje  i stavove izraziti kroz svoje talente, vještine i aktivizam.


Struktura organizacije
Foruma građana Zenice je sačinjena od Skupštine, Predsjedništva, koordinacionih odbora i volontera.Posebnost naspram sličnih NVO-a se očituje u 18 koordinacionih odbora koji realizirajući projekte iz svog domena doprinose kvalitetu našeg rada.


OSNIVAČI

Po prvom Rješenju o registraciji od 30.12.1992.godine Predsjedništvo Skupštine Udruženja Zeničana činili su svi Osnivači Udružena:

1. Fadil Imamović – Predsjednik Skupštine
2. Hamdija Kulović – Zamjenik predsjednika
3. Tomislav Poljak
4. Ulvija Tarabar – Zamjenik predsjednika
5. Mišo Kuzmanović – Zamjenik predsjednika
6. Husein Serdarević
7. Faik Uzunović – Zamjenik predsjednika
8. Muhamed Aliefendić – Zamjenik predsjednika
9. Zlata Šehić
10. Muhedin Pojskić
11. Boris Britvar
12. Armina Gičević
13. Asim Karić
14. Jovan Spajić
15. Bedrudin Salčinović
16. Vjekoslav Barać
17. Muhamed Islamović
18. Slavica Hrnkaš
19. Nihaz Gradinčić
20. Željko Lincner
21. Zlatan Arnautović
22. Senad Pruščanović
23. Josip Dujmović
24. Vlado Spajić
25. Zlatko Delić
26. Emir Hodžić
27. Zlatko Zović
28. Mirsad Jelešković
29. Mirsad Mešić
30. Rasim Sakčinovič
31. Zoram Mišetić
32. Safet Frndić
33. Besim Kulenović
34. Ahmed Alić
35. Josip Karačić
36. Masar Krasnić
37. Vlado Adamović

PREDSJEDNICI UDRUŽENJA

Fadil Imamović, prvi predsjednik FGZ od 1992 -1997

Fadil Imamović,rođen u Zenici 1912 godine, najpoznatiji zenićki advokat, izabran je od Inicijativnog odbora za formiranje Foruma građana Zenice za prvog predsjednika.
Osnovnu školu završio je u Zenici, a šerijatsku gimnaziju u Sarajevu. 1936. godine u Beogradu završava pravni fakultet. Kao sudija radio je u Travniku, Bugojnu, Sarajevu i Zenici. Bio je vječnik ZAVNOBIH-a u Mrkonjić gradu 25.11.1943. god., prvi predsjednik Sreskog narodnog odbora Zenice, član ustavotvorne skupštine FNRJ i sekretar vrhovnog suda BIH. Od 1951. god. radi u Zenici kao advokat i u tom poslu ostaje do penzije - 1984. I kao advokat bio je u najvišim tijelima advokatske komore BIH i Jugoslavije.
Fadil Imamović je umro 1997. godine.

Prim.dr. Muhedin Pojskić, predsjednik 1998 - 2002

Prim. dr Muhedin Pojskić rođen je u Zenici 1945 godine. Školovao se u Zenici, potom u Sarajevu, dgje je sa izvanrednim uspjehom završio medecinski fakultet. Specijalizirao je ORL. Radio kao ljekar specijalista u bolnici i ZMR-a. Tokom agresije na našu zemlju obnašao je funkciju načelnika III korpusa Armije BiH, te ostao u Armiji četiri godine. Pojskić je bio aktivan skoro 15 godina kao amater u pozorištu mladih u Zenici i Sarajevu, u tri mandata bio je vijećnik u Opštinskom viječu, a u Forumu građana Zenice je bio pokretač oživljavanja tradicionalnih manifestacija kao što su Čimburijada, Vrandučka ašlama, Lastavica itd. Za svoj rad dobio je niz pohvalai priznanja od kojih ističemo "Nagradu grada Zenice" i " Humanista Crvenog krsta".

Muhamed Aliefendić, predsjednik 2002 - 2009

Muhamed Aliefendić, predsjednik Foruma građana Zenice u dva mandata, rođen je u Zenici 1937. godine. Školovao se u Zenici i Sarajevu, diplomirao ekonomiju. Radio je na poslovima istraživanja tržišta u RMU-Zenica, a kasnije je obavljao dužnost direktora marketinga. Jedan mandat je bio sekretar regionalnog SUP-a, a zatim dva mandata predsjednik UO RMK Prometa Zenica. U Forumu građana je od osnivanja, a dužnost predsjednika je primio od dr. Pojskića. Taj volonterski posao uspješno je radio sve do 2009. godine, kada ga je naslijedio Muhsin Ibrahimagić.

Muhsin Ibrahimagić, predsjednik 2009 - 2013

Rođen u Zenici 1953. godine. Osnovnu, srednju tehničku školu i metalurški fakultet završio u Zenici. Devet godina radio u željezari "Zenica" u pogonu koksara. U toku rada u željezari aktivno se bavio inovatorskim radom i dva puta učestvovao na državnim smotrama inovatora. Od 1988. godine tri godine radio na Metalurškom institutu u Zenici kao istraživač. Za vrijeme rada na institutu bio član stručnih timova koji su riješavali praktične tehnološke probleme u Željezari. Od novembra 1990. godine radio u oćini Zenica: kao inspektor, direktor direkcije za komunalne poslove, šef službe za urbanizam i šef sektora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.
Od 1998. do 2010.g. član uprave (dva mandata predsjednik) sportskog društva Klub sjedeće odbojke"Zenica 92"
Od 2000.g. - do dec. 2006.g. predsjednik UO udruženja "Rahmet" Zenica
Dugogodišnji član Lovačkog udruženja "Zmajevac" Zenica

Faruk Kadrić , predsjednik 2018 - 2022

Rođen 02.10.1950. godine u Zenici, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju a nakon toga nastavio studij na Metalurškom fakultetu. Ukupan profesionalni angažman ostvario je u Zenici radeci na strucnim i rukovodnim poslovima u TP”Progres”, OKSSO, OKSK, SOUR “ZPP”, “Felis” d.o.o. i BZK”Preporod”. Volonterski angažman u raznim društvima i udruženjima, a posebno u oblasti kulture, u kontinuitetu ostvaruje više od 40 godina. U FGZ radi od 2006.godine i aktivno se angažuje na realizaciji više projekata. Dobitnik je Plakete Zenice za doprinos u oblasti kulture i kulturno-historijskog nasljeda Zenice.

Muhsin Ibrahimagić, predsjednik 2022 - jun 2013

Rođen u Zenici 1953. godine. Osnovnu, srednju tehničku školu i metalurški fakultet završio u Zenici. Devet godina radio u željezari "Zenica" u pogonu koksara. U toku rada u željezari aktivno se bavio inovatorskim radom i dva puta učestvovao na državnim smotrama inovatora. Od 1988. godine tri godine radio na Metalurškom institutu u Zenici kao istraživač. Za vrijeme rada na institutu bio član stručnih timova koji su riješavali praktične tehnološke probleme u Željezari. Od novembra 1990. godine radio u oćini Zenica: kao inspektor, direktor direkcije za komunalne poslove, šef službe za urbanizam i šef sektora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.
Od 1998. do 2010.g.član uprave (dva mandata predsjednik) sportskog društva Klub sjedeće odbojke"Zenica 92"
Od 2000.g. - do dec. 2006.g. predsjednik UO udruženja "Rahmet" Zenica
Dugogodišnji član Lovačkog udruženja "Zmajevac" Zenica

Mirsad Mujkić, predsjednik od juna 2023

Rođen u Zenici 1971. godine gdje završava Osnovnu školu i gimnaziju 29. Novembar smijer matematičko, fizičko računarski. Diplomira poslovnu informatiku u klasi akademika Prof. dr Zoran Ž. Avramovića. Od 1995. zaposlen u Javnom radioteleviziskom sistemu Bosne i Hercegovine a od 2008. na funkciji Rukovodioca Informativo tehničkog centra Zenica. U radu forumu građana Zenice aktivno učestvuje od 2010. a 2012. postaje član predsjedništva udruženja. U povodu 30 godina postojanja udruženja, za svoj doprinos dobija priznanje Plaketa Foruma građana Zenice.
U ovom sazivu članovi Predsjedništva udruženja su: Muhsin Ibrahimagić, Tvrtko Mišanović, Boško Jefić, Bojan Gvozdenović, Vukica Marjanović – Suljić, Jasmina Gasal, Mahir Beganović, Emir Kratina, Zlatan Dizdarević i Faruk Kadrić. Predsjednik Skupštine Vladimir Franjić.

POČASNI ČLANOVI

Tarik Filipović, dobio je priznanje Počasni član Foruma građna Zenice zbog njegovog ukupnog angažmana na promociji grada, kao i često isticanje vrijednosti ljudi, sportskih kolektiva, običaja i dogadaja u Zenici.

Semir Osmanagić  priznanje mu je dobio zbog upornosti i hrabrost kojom brani ideju u koju vjeruje i da kroz otkrivanje do sada nepoznatih historijskih činjenica promoviše zemlju Bosnu i Zenicu iz koje je potekao.